ANO-ANO ANG MGA DAPAT KAININ TO LOSE WEIGHT?

Mumsh, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin alam o hindi ka pa rin sigurado kung ano ang maaaring kainin upang makapagbawas ng timbang? ‘Wag nang mag-alala pa dahil ibibigay namin ang mga pagkaing pwedeng-pwede mong kainin while trying to lose weight! Ready? Let’s start!

Proteins

– Eggs

– Cheese

– Chicken

Veggies

– Broccoli

– Cauliflower

– Spinach

Fruits

– Apple

– Kiwi

– Banana

Whole Grains

– Oats

– Quinoa

– Wild Rice

Water

– 8 glasses

Now you know na, mumsh! Happy losing weight while staying healthy! ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜

(Photo and info from Google, theMilitaryDietPlan.com)

18 Fat Burning Foods Para Sa’yo! Subukan!

Nahihirapan ka na bang maghanap ng mga pagkaing makatutulong sa pagbu-burn ng excess fats?

‘Yung feeling na akala mo ‘yun na pero hindi pa pala. Pwes, tamang-tama dahil para sa’yo ang tampok na topic natin ngayon.

Sa blog post na ito, hindi ka namin paaasahin sa wala dahil ibibigay namin ang mga garantisado at epektibong fat burning foods.

Kaya kung ready ka na, simulan na natin! ๐Ÿ‘‡

18 FAT BURNING FOODS

1. Lean organic meats

Since protein has a thermogenic effect- meaning it causes your body to burn more calories to simply digest, it is a good calorie to consume.

*Go for chicken or turkey, as d they are typically lower in fat!

2. Coconut

Rich with medium-chain triglycerides, coconut can seriously help you burn fat.

This is because MCFAS (medium-chain triglycerides) can increase the livers metabolism rate by up to 30%.

*In simpler terms, it encourages the body to burn fat.

3. Fish

When you consume fish, it influences Leptin in a positive way.

Leptin is a hormone that regulates fat storage within the body, therefore you can also count it on your list.

4. Green tea

Green tea contains catechins, which is a certain type of phytochemical that has an effect on the metabolism.

This then helps to promote fat oxidation and thermogenesis, as it degrades norepinephrine, the fat burning hormone.

5. Avocado

Avocado boosts the rate of your metabolism and speeds up the conversion of fat into energy.

11-17 grams of fiber

*Therefore eating this little beauty really is a great tool for slimming down, as it will help you stave of those hunger pains and cravings.

6. Green leafy vegetables

Green leafy vegetables are full of vitamins A and C.

These vitamins are a great way of reducing oxidative stress, and cutting out/down the stress hormones of the body, so that the body doesn’t store them as belly fat.

7. Cinnamon

Most of you are probably aware by now that excess sugar in the blood can lead to excess fat storage.

*The beauty of cinnamon is that it can regulate blood glucose levels.

This will in return reduce your food cravings, stop you from feeling sluggish and make you overall feel better throughout the day.

8. Grapefruit

Since grapefruits have been found to lower levels of insulin in the body, this in return prevents the body from storing more fat.

9. Eggs

egg diet

Eggs have been known to contain a lot of cholesterol.

However in recent studies, it has been proven that cholesterol in food does not raise cholesterol in the blood.

In fact eggs reduce cholesterol.

*They also have quite a bit of protein, which leads to the person whom is consuming them feeling fuller longer.

10. Chillies and hot peppers

Capsaicin is a compound that helps protein structures in the body break down fat.

This gives a fat burning effect.

The good news is that capsaicin is found in chillis and hot peppers such as habaneros, and as a result of this affect, they are known to reduce belly fat.

11. Flaxseeds

Packed with finer and omega-3s, flaxseeds and flaxseed oil are very common health foods these days, and for good reason.

Once consumed they attract oil double toxins that are in the fat tissues of the body, and then they can get those toxins out of the body.

*This means at the end of this process there will be fewer fat stores.

12. Tomatoes

Not only are tomatoes delicious, but also have a substantial amount of fiber.

They contain lycopene, which provides antioxidants, which in return helps the oxidation process.

*This will obviously prevent certain diseases from occurring.

13. Nuts

nuts

Nuts are very nutritious. Well, that is if you eat the right kind, and they’re indeed many to choose from.

They are a great source of magnesium, which in itself is mood boosting.

*Studies have shown that nuts in the diet help control weight, reduce heart disease and also diabetes.

14. Spices

Cayenne is an extremely hot spice. It lowers blood glucose levels within the body and reduces the risk of excess insulin lurking around and storing fat.

Turmeric is another great spice. Usually found in Indian dishes, it is one of the highest known sources of the antioxidant beta-carotene, which helps protect the liver from free radical damage.

15. Quinoa

Have you been searching for a substitute for rice or potatoes?

Then quinoa is your perfect match.

*It is both packed with lots of vitamins and also low on the GI score. It also promotes satiety.

16. Bananas

Bananas do indeed have some fructose, but they also contain fiber, so they are fine to eat.

The starch that is found in bananas turns into a fatty acid in the gut by the good bacteria.

*This metabolizes fats, which is known to decrease obesity.

17. Lentils

Lentils contain fiber, which not only helps you feel full in-between meals, but will also keep your blood sugar levels from spiking.

*Lentils also contain iron, and if you are deficient in this then it will slow your metabolism down.

18. Broccoli

Broccoli contains fiber, which is known to keep you feeling full, but also contains sulforaphane, which is a phytonutrient.

———————————————————-

Marami naman pala tayong pagpipilian mula sa mga fat burning foods na ito.

Hindi tayo mauubusan ng choices kung marunong lang tayong dumiskarte at gumawa ng paraan ๐Ÿ˜‰

So, happy fat burning sa atin, kaibigan ๐Ÿ˜„๐Ÿ‘

Here Are The Metabolism-Boosting Foods for Weight Loss

Mga pagkaing nakakapagboost ng metabolism at nakatutulong sa paglo-lose ng weight ba ang hanap mo, bes? Well, ‘yan ang ibibigay namin sa’yo! Dahil ‘yan ang tatalakayin natin ngayon sa blog na ito! Let’s start! ๐Ÿ‘‡

12 METABOLISM-BOOSTING FOODS FOR WEIGHT LOSS

1.      Fish & Shellfish

2.      Legumes

3.      Chili Peppers

4.      Lean Meats

5.      Low-Fat Milk

6.      Broccoli

7.      Lentils

8.      Oatmeal

9.      Berries

10.  Almonds

11.  Low-Fat Cottage Cheese

12.  Tempeh

————————————————————-

Ilan lamang ito sa mga pagkaing nakatutulong sa pagbabawas ng timbang. Lagi lang tatandaan na magkaroon ng disiplina and eat with moderation kung gustong maging successful ang pagpapapayat. ๐Ÿ‘๐Ÿ˜‰

(Photo and info from Google Images, UnityPoint Health Des Moines)